۱۰ کالای ممنوعه فریت بار مسافری | کارگونت

۱۰ کالای ممنوعه فریت بار مسافری یا کالاهای ممنوعه فریت بار مسافری

کالاهای ممنوعه فریت بار مسافری به ۱۰ مورد خلاصه نمی شود و مسافرین و مهاجرین عزیز با بازه گسترده تری از کالاهای ممنوعه فریت مسافری مواجه هستند.

۱۰ کالای ممنوعه فریت مسافری را که از پر تکرار ترین موارد ارسال مسافرین و مهاجرین عزیز ذکر می شود،همچنین در صورت فریت کالاهایی که برای ارسال هوایی آن دچار تردید هستید می توانید با تیم کارگونت تماس حاصل نمایید.